به گزارش افکارنیوز،

کسـب چهارمین مـدال طلای قهرمانی جهان و به دسـتآوردن رکـورد تازه‌ای در تاریـخ ووشـوی جهـان، افتخـار ورزشـی "شهربانو منصوریان" اسـت و البته حضـور در برنامـه مـاه عسـل و اکـران مسـتند صفـر تـا سـکو هـم باعث شـد تا او، سال خاصی را پشت سر بگذارد.

شـهربانو منصوریان در رشـته کونگ فو به قهرمانی جهان رسـید، اما افتخارات کسب شده در رشته ووشو او را مطرح کـرد. او بـا کسـب چهـار مدال طـلای جهانی، 2 طلای آسـیایی و 2 طلای جام جهانـی، از لحاظ تعداد مـدال و قهرمانـی، پرافتخارتریـن بانـوی ورزشـکار ایرانـی بـه شـمار مـی رود و خواهرانـش سـهیلا و الهـه به نوعـی ادامـه دهنده مسـیر او محسـوب می‌شـوند. در روزهـای پایانـی سـال، به سـراغ شـهربانو رفتـه و با او گفت: وگـو کردیم که البته حـال و هوای نوروزی هم در ایـن مصاحبه جریان دارد.

شــهربانو منصوریــان بــا قهرمــــــانی در مســابقات جهانی کونــگ فو بــه ورزش معرفی شــد؛ امــا شــما را بــه عنــوان یــک ووشــوکار می‌شناسند؟

ووشــو و کونگ فو ریشــه هــای مشــترکی دارنــد، اما در ایران 2 فدراســیون مجــزا دارنــد، در صورتی که رئیس فدراسیون ووشوی کشــورمان، نایب رئیس فدراسیون جهانی کونگ فو است.

یعنی ورزش را با کونگ فو شروع کردید؟

من در شــیراز ورزش را با کاراته شروع کردم و بعد در سمیرم به کلاس کونگ فو می‌رفتم. وقتی با رشته ووشــو آشنا شــدم، متوجه شدم این رشته ترکیبی از رشته‌های رزمی است و آموزش این رشــته را زیر نظر ســامره خلیلــی در ورزشــگاه تختی اصفهان آغــاز کــردم کــه حاصــل آن ۳۰ قهرمانی در مسابقات قهرمانی کشــور و لیگ برتر و رویداد‌های بین المللی است.

الهــه منصوریــان در ووشــو زودتــر از خواهرانش شناخته شد. این طور نیست؟

ما با هم به اردوی تیم ملی دعوت شدیم، اما من در رده بزرگسالان و الهه در رده جوانان. اعــزام جوانــان به مســابقات بــرون مرزی هــم قبل از بزرگســالان اســت؛ از ایــن رو، او زودتر اعزام شــد و مدال گرفت و در ادامه هم، من در اولین حضورم در رقابت‌های جهانی به مدال رسیدم.

از شهربانو به عنوان مربی 2 خواهرش یاد می‌شود. این طور نیست؟

خب از وقتی الهه و ســهیلا تمرینات ووشــو را شروع کردند، من در کنارشان بودم و هر 2 هم لطف دارند و در مصاحبه هایشان از من به عنوان مربی یاد می‌کنند؛ اما زحمت اصلی با خودشان بوده است.

در بین خواهران منصوریان، سهیلا دیرتر به جمع ووشویی‌ها اضافه شد. چرا؟

پــس از اینکــه اولیــن اعــزام مــا بــه مســابقات بــرون مرزی رقم خورد، سهیلا رشته ووشــو را شروع کرد و توانست خودش را بالا بکشد. البتــه در مقاطعــی در اردوهــای تیــم ملــی بــود؛ اما برای اعزام نهایی خط می‌خورد تا اینکه بالاخره به ترکیب اصلی تیم ملی رسید.

در بــــــازی هـــــــــای آســیایی گوانــگ جــو، خدیجـــــــه آزادپـــــور و الهـــــــــه منصوریــان دو نماینده ووشوی کشور بودند. چطور به ترکیب نهایی راه پیدا نکردید؟

بازی‌های آســیایی در اوزان ۶۰ و ۵۲ کیلوگرم برگزار می‌شــود که من وزن ۵۸ کیلوگرم بــودم و در اردوی تیــم ملی هم حضــور داشــتم، اما بــرای ترکیب نهایی، آزادپور و الهه انتخاب شدند. الهه هم برای رســیدن بــه تیم ملــی، رقبای سنگینی داشت.

در بازی‌های آسیایی اینچوان هــم حضــور داشــتید امــا نتیجه نگرفتید؟ حسرت مدال نگرفتن در این رویداد مهم را نمی‌خورید؟

به هرحال به حریف چینــی باختم. البته بــازی را برده بودم، اما حق خوری داوران به ضرر من شد. البته حسرتش را نمی‌خورم و تاثیری هم روی روحیه ام نداشت، چون از خودم راضی هستم.

 

تا کی مــی خواهید بــه ورزش قهرمانــی ادامه بدهید؟

تــا وقتی کــه از نظــر مالــی تامین شــوم. مــی خواهم در بازیهــای آســیایی جا کارتــا با مــدال گرفتــن، پاداش بگیــرم و بعــد از آن از ورزش قهرمانــی خداحافظــی می‌کنم.

برخی معتقدند در ووشوی ایران، رقابت بین ملی پوشــان از رقابت برون مرزی دشوارتر است. قبول دارید؟

بله، در اردو‌های تیم ملی و مسابقات انتخابی، رقابت تنگاتنگی داریم. من و خواهرانم، هاشــمی، دریایی و آزادپور همگی مدعی هستیم و انتخاب نفرات اعزامی با برتری در مســابقات انتخابی با حداقل امتیاز اتفاق می‌افتد.

فکر می‌کنید چرا خدیجه آزادپور خیلی زود از صحنه قهرمانی محو شد؛ اما شهربانو منصوریان سال هاست یکه تازی می‌کند؟

تداوم دوران قهرمانی به خود ورزشکار بستگی دارد آزادپور جایگاه شاخـــــــصی در ووشوی کشورمان دارد و همــواره از او بــه عنــوان یــک ســاندا کار خــوب یــاد می‌کنم. وی بــه دلایلی که خودش مــی داند، از چشــم‌ها دور شــد؛ اما من تلاش مــی کنم به اهدافی که بــرای خــودم تعیین کــرده ام، دست پیدا کنم.

ســال ۹۶ از لحاظ زندگــــــی شخصـــــــی چطور بود؟

با اینکــه قهرمــان ووشــو هســتم، اما پــس از حضــور در برنامه ماه عسل و هم چنین اکران فیلم از صفر تا سکو بود که تغییرات اساسی در زندگی ما پیش آمد. حضور در برنامه ماه عسل سبب شد تا مردم با یک دید دیگری به ما نگاه کنند، به شخصه سال خوبی داشتم، اما برخی رویداد‌های ناگواری که در کشور ر. خ. داد، روح ما را نیز مثل سایر ایرانی‌ها آزرده کرد.

از فیلم صفر تا ســکو بگویید؟ تجربه بازیگری چطور بود؟

ایــن فیلم چهار ســال پیش بــا حضور مهتــاب کرامتی و سحر مصیبی ساخته شد. گروه فیلمســازی مــا در تمــام لحظه هــای زندگی مان بودند و مثل یک خانواده شده بودیم. حضور در برنامه ماه عسل سبب شد تا اکران این فیلم با استقبال مردم همراه شود. قبلا، چون مسابقات از تلویزیون پخش نمی‌شد، مردم با ما و رشته ووشــو آشنایی نداشــتند، اما بعد از برنامه ماه عســل و ا. کران فیلم از صفر تا ســکو دیگر مــردم ما را به خوبی می‌شناسند.

روی پــرده نقــره‌ای رفتــن چــه حــس و حالــی دارد؟

من در ۲۵ اکران خصوصی فیلم حضــور پیدا کردم که در تمام این اکران هــا دیدم که مردم تــا آخرین لحظه نشسته بودند. حتــی زمانــی کــه تیتــراژ فیلــم نمایــش داده مــی شــد همچنــان منتظــر بودنــد تــا پخــش فیلــم ادامــه پیــدا کند و بعــد از پایــان فیلم پنج تــا ۱۰ دقیقه روی پایشــان می‌ایستادند و دست می‌زدند.

حــالا ایــن شــهرت خــوب اســت یــا بد؟

هــم خــوب اســــــت و هــم بــد. دیگــــــــر مــــــا متعلــــــق بــه خودمــان نیســــــتیم و مــــــــردم از مــا انتظـــــار دیگـــــــری دارنــد و بایــد مواظــب رفتــار و پوشــش خودمــان باشــــــــیم و دیگــــــر نمــی توانیــــــــم مثــل گذشــــــــته رفتار کنیم. پــس از ایــن اتفاقــات مــردم ســمیرم فکر مــی کنند کــه وضــع زندگــی مــا خیلــی تغییــر کــرده و تیلیــاردر شده ایم. خیلــی از افــراد بــرای دریافت کمــک به مــا مراجعه می‌کنند، ولی متاسفانه من نتوانستم به آن‌ها کمک کنم و از این بابت ناراحت و شرمنده شدم.

بــرای ســــــال جدیــــــد چــه آرزوهـــــــایی دارید؟

دعا می‌کنــم که ســال ۹۷ ســال خوبی بــرای مردم ایران باشد. دیگــر شــاهد اتفاقــات تلخی کــه در این ســال برای برخی از هموطنان ما ر. خ. داد نباشیم.

کــدام ســین ســفره هفــت ســین را بیشــتر دوست دارید؟

سیب (با خنده) بالاخره نماد شهرم است.

بیشتر عیدی می‌دهید یا می‌گیرید؟

در دوران کودکی، عیدی می‌گرفتیم، اما حالا باید عیدی بدهیم.

بهترین عیدی که تا به حال گرفته اید؟

تبریک سال نو از طرف همسرم.

کــدام یــک از ســنت هــای نــوروز را بیشــتر دست دارید؟

دید و بازدیــد و حضــور در منزل اقــوام، به خصوص بــزرگ تـــــرها، ســــــفر‌های مــردم و رونــق گرفتــــــــن گردشگری.

چه برنامه‌ای برای پس از دوران قهرمانی دارید؟

مــی خواهـــــــم بــه طــور جــــــــدی بــه مربیگــــــری بپردازم. البته فعلا آ. کادمی ووشوی خواهران منصوریان، در سمیرم فعال اســت؛ اما در آینده احتمالا کارم را در تهران دنبال می‌کنم، زیرا هم درآمد مربیگری بیشتر اســت و هــم فضــای بهتــری بــرای پیشــرفت وجود دارد.

امسال هم که حسابی برای سیب سمیرم سنگ تمام گذاشتید؟

سمیرم شهرستان کوچکی است با مردمی کشاورز که بسیار زحمت کش و مهربان هستند. برنــد شــهر ما ســیب اســت و هــرگاه مــی خواهــم به مســابقات بروم یــک کارتن ســیب یا حداقــل چند سیب به من می‌دهند. من هم دوست دارم دلشان را شاد کنم و تا به حال در مصاحبــه هایــم در کشــور‌هایی هماننــد آمریکا، هند، چین، روسیه، ویتنام و اندونزی سیب سمیرم را تبلیــغ کــرده ام و امســال نیــز بــا همــکاری یکی از فروشــگاه هــای بــزرگ، اقدامــات مهمــی را در این زمینه صورت دادیم.