به گزارش افکارنیوز،

آرای صادر شده کمیته تعیین وضعیت ، به شرح  زیر است:

*باشگاه پرسولیس:

شکایت رضا نوروزی از باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس

پرداخت مبلغ 3/500/000/000 ریال بابت قرارداد و 70/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق رضا نوروزی

شکایت محمد امین آرام طبع از باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس

پرداخت مبلغ 3/250/000/000 ریال بابت قرارداد و مبلغ 65/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق محمد امین آرام طبع

 

*باشگاه نفت تهران:

شکایت علیرضا منصوریان از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت تهران

پرداخت مبلغ 10/513/734/000ریال بابت قرارداد 210/274/680 ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق علیرضا منصوریان

شکایت هادی رکابی از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت تهران

پرداخت مبلغ 320/000/000ریال بابت قرارداد 6/400/000 ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق هادی رکابی

شکایت حسین وثوقی از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت تهران

پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت قرارداد 6/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق حسین وثوقی

 

*باشگاه پدیده:

شکایت مسعود نظر زاده از باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده مشهد

پرداخت مبلغ  1/700/000/000 ریال بابت قرارداد و مبلغ 34/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق مسعود نظر زاده

شکایت محمد علی مردانی از باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده مشهد

پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت قرارداد 10/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق محمد علی مردانی

شکایت  مهدی ابطحی از باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال نوین ماهشهر (فوتسال)

پرداخت مبلغ 750/000/000 ریال بابت قرارداد 15/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق مهدی ابطحی

شکایت محمد صالح خلیل آباد از باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی شیراز

پرداخت مبلغ 1/400/000/000 ریال بابت قرارداد و مبلغ 28/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق محمد صالح خلیل آباد

شکایت رضا نوروزی از باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان

پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت قرارداد 30/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق رضا نوروزی

 

شکایت جواد منافی از باشگاه فرهنگی ورزشی اکسین البرز

پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت قرارداد 4/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق جواد منافی

شکایت امین منوچهری از باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران

پرداخت مبلغ 480/000/000 ریال بابت قرارداد 9/600/000 ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق امین منوچهری

 

شکایت علی حمودی از باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی تبریز

پرداخت مبلغ 2/000/000/000ریال بابت قرارداد 40/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق علی حمودی

شکایت حسین صالح از باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال  سیلک کاشان(شهرداری سابق)

پرداخت مبلغ 202/257/000ریال بابت قرارداد 4/045/140 ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق حسین صالح

شکایت باشگاه فرهنگی ورزشی کاسپین قزوین از باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی تبریز

پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت قرارداد 8/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق باشگاه فرهنگی ورزشی کاسپین قزوین

 

آرای فوق غیر قطعی  بوده و در مهلت 7 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون  می باشند. ضمنا  در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده  در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.