به گزارش افکارنیوز،

علی کریمی در صفحه اینستاگرام خود، «عکس نوشته ای» با این مضمون را منتشر کرد: «کفش کودکی را دریا برد. کودک روی ساحل نوشت: دریای دزد... آن طرف تر مردی که صید خوبی داشت، روی ماسه ها نوشت: دریای سخاوتمند... جوانی غرق شد. مادرش نوشت: دریای قاتل... پیرمردی، مرواریدی صید کرد و نوشت: دریای بخشنده... موجی نوشته ها را شست. دریا آرام گفت: به قضاوت! دیگران اعتنا نکن. اگر می خواهی دریا باشی، بر آنچه گذشت، آنچه شکست، آنچه نشد... حسرت نخور؛ زندگی اگر آسان بود، با گریه آغاز نمی شد.»  

کریمی همچنین در ادامه این پست و در بخش «کپشن» نوشت: «خدا هیچ خونه اى رو بی پدر نکنه و هیچ پدرى رو شرمنده خانواده. هر چی مَرده، سرش سلامت»