خسرو ابراهیمی در گفتوگو با فارس در مورد وضعیت منصور ابراهیمزاده و اینکه او خواهان جدایی از ذوب آهن هست یا نه گفت: ابراهیمزاده بعد از بازی با راهآهن نزد من آمد و به طور شفاهی استعفا کرد و گفت اگر اجازه بدهید دیگر من سرمربی نباشم اما من به او گفتم احساسی تصمیم نگیرید. در این شرایط باید تیم منسجم باشد و نگاهی به آینده داشته باشد. اگر یکی از دانههای زنجیر جدا شود آن زنجیر از هم میپاشد.

وی ادامه داد: با جدایی ابراهیم‌زاده مخالفم اما اگر او خیلی روی خواسته خود پافشاری کند این مسئله را در هیئت مدیره باشگاه و با حضور ابراهیم‌زاده بررسی خواهیم کرد. با این حال دوست ندارم این مربی جدا شود.

مدیرعامل ذوب آهن در مورد مشکلات مالی عنوان کرد: این مشکلات همچنان گریبانگیر باشگاه است و آنقدر در این مورد حرف زدهام که خودم هم خسته شدم.