به گزارش گل،خبرنگاران آلمانی که این خبر را پوشش دادهاند گزارش حضور وی را با این عکس در رسانهها منتشر ساختهاند. عکسی که کاپیتان سابق پرسپولیس را مقابل اسپریت ارنا ورزشگاه فوذتونا دوسلدورف نشان میدهد.