به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی نوززدهم خرداد به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ خرداد

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ خرداد

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ خرداد

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ خرداد

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ خرداد

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ خرداد