به گزارش همراهان نیوز به نقل نشریه اقتصادی فوریس: در میان فوتبالیستها دیوید بکهام، بازیکن سرشناس انگلیسی با درآمدی حدود ۴۰میایون دلار در سال ۲۰۱۱، به عنوان پردآمدترین ورزشکار این رشته معرفی شده است.

پردرامدترین بازکین دنیا
در این گزارش در میان فوتبالیستها دیوید بکهام، بازیکن سرشناس انگلیسی با درآمدی حدود ۴۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ به عنوان پردآمدترین ورزشکار این رشته معرفی شده است.