به گزارش موج قانون،مهدی مهدوی کیا کسی است که خودش میگوید اصالتش را حفظ کرده است. او در برابر این سوال جالب خبرنگاری که میپرسد: چرا ابرویتان را برنمیدارید یا موهایتان را اتو نمیکشید؟ یا هر کاری که امروز فوتبالیستهای زیادی در ایران و جهان انجام میدهند را در شما نمیبینیم؟ پاسخ جالبی میدهد.

مهدوی کیا که سالیانی را در اروپا توپ زده بعد از کلی خندیدن، میگوید: من چه جوابی به این سوال بدهم؟ بالاخره ما در فرهنگی بزرگ شدیم که این مدل را زیاد دوست نداریم(دوباره میخندد). بالاخره باید بین زن و مرد فرقی باشد!