اين کتک کاري در اردوگاه تابستاني شهر هرمابور اتريش و روز گذشته بين بازيکنان اين دو تيم رخ داد. به نوشته اين رسانه ها، اين درگيري زماني رخ داد که به دنبال خطاي يک بازيکن تيم کلن بر روي بازيکن حريف، بازيکنان تيم الهلال به تيم رقيب حمله کرده و آنان را مورد ضرب و جرح قرار دادند. اين درگيري گسترده در مقابل ديدگان تماشاگران با مشت و لگد همراه شد و براي دقايقي بازي را به تاخير انداخت . با توجه به اينکه مربيان اين دو تيم و داور مسابقه قبل از بازي قرارعدم استفاده ازکارت قرمز در بازي را گذاشته بودند، داور توان اخراج بازيکنان خاطي را نداشت و لاجرم از مربيان خواست تا آنان را تعويض کنند.