به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی نوزدهم مهرماه به رشته‌های مختلف ورزش به خصوص فوتبال پرداخته است.

 

روزنامه‌های ورزشی نوزدهم مهرماه

روزنامه‌های ورزشی نوزدهم مهرماه

روزنامه‌های ورزشی نوزدهم مهرماه

روزنامه‌های ورزشی نوزدهم مهرماه

روزنامه‌های ورزشی نوزدهم مهرماه

روزنامه‌های ورزشی نوزدهم مهرماه

روزنامه‌های ورزشی نوزدهم مهرماه

روزنامه‌های ورزشی نوزدهم مهرماه