به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی سوم آبان ماه به رشته‌های مختلف ورزش به خصوص فوتبال پرداخته است.

روزنامه‌های ورزشی سوم آبان

روزنامه‌های ورزشی سوم آبان

روزنامه‌های ورزشی سوم آبان

روزنامه‌های ورزشی سوم آبان

روزنامه‌های ورزشی سوم آبان

روزنامه‌های ورزشی سوم آبان

روزنامه‌های ورزشی سوم آبان

روزنامه‌های ورزشی سوم آبان