به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چهاردهم آبان ماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی چهاردهم آبان

روزنامه‌های ورزشی چهاردهم آبان

روزنامه‌های ورزشی چهاردهم آبان

روزنامه‌های ورزشی چهاردهم آبان

روزنامه‌های ورزشی چهاردهم آبان

روزنامه‌های ورزشی چهاردهم آبان

روزنامه‌های ورزشی چهاردهم آبان

روزنامه‌های ورزشی چهاردهم آبان