به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم آبان ماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم آبان

روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم آبان

روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم آبان

روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم آبان

روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم آبان

روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم آبان

روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم آبان