به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم آبان ماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم آبان

روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم آبان

روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم آبان

روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم آبان

روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم آبان

روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم آبان