به گزارش افکارنیوز،

با توجه بهقانون منع استفاده از بازنشستگان و متعاقب آن تغییراتی که در برخی از سطوح مدیریتی و هیئت ‌مدیره‌های باشگاه‌هایاستقلال و پرسپولیس باید اتفاق بیفتد، مجامع این دو باشگاه به احتمال خیلی زیاد هفته آینده تشکیل می‌شود تا در مورد این تغییرات تصمیمات لازم اتخاذ شده و تعیین تکلیف شود.