به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی اول دی ماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی اول دی ماه

روزنامه‌های ورزشی اول دی ماه

روزنامه‌های ورزشی اول دی ماه

روزنامه‌های ورزشی اول دی ماه

روزنامه‌های ورزشی اول دی ماه

روزنامه‌های ورزشی اول دی ماه

روزنامه‌های ورزشی اول دی ماه

روزنامه‌های ورزشی اول دی ماه

روزنامه‌های ورزشی اول دی ماه