به گزارش افكار به نقل از فارس هواداران ايراني شعار "خليج فارس ايران " را سر مي دادند. نكته قابل توجه ديگر اين بود كه ايرانيان پرچمي از خليج فارس را همراه خود داشتند كه پليس چين اجازه ورود اين پرچم به ورزشگاه را نداد.