به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پانزدهم دی به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

 

روزنامه‌های ورزشی پانزدهم دی

روزنامه‌های ورزشی پانزدهم دی

از نیمکت رویایی استقلال و آسمان خراش پرسپولسی تا

از نیمکت رویایی استقلال و آسمان خراش پرسپولسی تا

از نیمکت رویایی استقلال و آسمان خراش پرسپولسی تا

از نیمکت رویایی استقلال و آسمان خراش پرسپولسی تا

از نیمکت رویایی استقلال و آسمان خراش پرسپولسی تا