به گزارش افکار نیوز به نقل از قاصد،در حالیکه هنوز سرانجام شکایت قبلی علی دایی و محمد مایلی کهن از یکدیگر مشخص نیست و رایی در مورد این پرونده ها صادر نشده امروز صبح علی دایی به همراه وکیلش در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه واقع در دادستانی تهران حاضر شد تا شکایت دیگری علیه محمد مایلی کهن در دادگاه طرح کند.

گفته میشود شکایت جدید علی دایی از مایلی کهن مربوط به مصاحبه های اخیر مایلی کهن است که در آن علی دایی را بدون اینکه نامی از او ببرد آقای پول پرستی نامیده بود. ظاهرا دایی به دلیل استفاده مایلی کهن از این واژه و همچنین ادعای نشر اکاذیب از مایلی کهن شکایت جدیدی کرده است.

گفتنی است پیش از این در سال های قبل دایی یکبار از مایلی کهن شکایت کرد که در نهایت با پادرمیانی دوستان و بزرگان و حلالیت طلبی مایلی کهن ماجرا ختم به خیر شد اما بعد از آن دوباره مایلی کهن در این فصل مصاحبه های تندی علیه دایی کرد.