به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس، کامران احمدپور؛ صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه ۹۰ اظهار داشت: امروز هم روزنامه ۹۰ و هم خود من از محمد مایلیکهن شکایت کردیم، زیرا میخواهیم مثل خود مایلیکهن در این زمینه عمل کنیم. من معتقدم اهالی رسانه که همه را به نقد میکشند باید تحمل نقدپذیری داشته باشند و شخص مایلیکهن هم که مدام از همه تندترین انتقادها را میکند و بیانیه نویس قهاری است باید تحمل نقد را هم داشته باشد.

وی ادامه داد: اهالی فوتبال و ورزش برابر نقدهای ایشان واکنشی نشان نمی‌دهند زیرا عرصه ورزش را عرصه تجلی پهلوانی‌ها و گذشت‌ها می‌دانند اما ایشان وقتی کوچک‌ترین نقدی در مورد خودش مشاهده می‌کند به دنبال کلمه‌ای می‌گردد که بار حقوقی داشته باشد و شکایت کند. در حالیکه در محافل مختلف تهمت‌های زیادی به ما زده است. تهمت‌هایی که برابر نقدهای روزنامه ما ناچیز است.

مدیر مسئول روزنامه ۹۰ تاکید کرد: به عنوان مثال میگویم مایلیکهن مدعی است چون دایی ارتباط خاص و معنادار با روزنامهها دارد مصاحبههای او چاپ میشود ولی حرفهای او کمتر چاپ میشود در حالیکه بیانیههای مایلیکهن بیشتر از حرفهای علی دایی تیتر اول روزنامهها شده است. البته موضوع شکایت ما از مایلیکهن این نیست بلکه تهمتهایی که او به روزنامه ما زده دلیل اصلی این شکایت است.