به گزارشافکار به نقل از مشرق،، دکتر قریب در دورهای که مدیرعاملی استقلال را بر عهده داشت، پای امیر قلعهنویی که آن روزها جوان چندان با تجربهای نبود، ۳ سال صبر کرد تا بالاخره در سال سوم موفق به کسب جام قهرمانی لیگ برتر شد. دورانی که قریب به خاطر حفظ امیر گاهی شدیدا تحت فشار قرار میگرفت.
با حضور قریب در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال اما خیلی‌ها تصورشان بر این بود که قلعه‌نویی در مقام تلافی آن روزها برآید و همچنان که همیشه از " مرام جنوب شهری‌ها " هزینه می‌کند، این بار نه در شعار بلکه در عمل حرف خود را به اثبات برساند. قلعه‌نویی اما سکوت را به تلافی ترجیح داده است.
جالبتر اینکه حرفهای در گوشی فراوانی درباره سکوت معنادار وی به گوش میرسد. آنجا که عدهای معتقدند قلعهنویی به خوبی میداند قریب هرگز کیروش را کنار نمیزند که وی را به سرمربیگری تیم ملی برساند. به همین دلیل، در شرایط فعلی دلیلی نمیبیند که از گزینهای چون دکتر قریب تعریف و تمجید کند یا حمایتش از او را رسما اعلام کند.