به گزارش افکارنیوز،

برنامه مسابقات جهانی تیراندازی با کمان در هلند اعلام شد. در این مسابقات سهمیه المپیک توکیو نیز توزیع می‌شود.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

۱۰ژوئن (۲۰ خرداد):

مقدماتی ریکرو انفرادی، تیمی و میکس زنان و مردان

دور اول ریکرو تیمی زنان و مردان و میکس تیم

۱۱ژوئن:

دور اول و دوم ریکرو انفرادی زنان و مردان

مقدماتی کامپوند انفرادی، تیمی و میکس زنان و مردان

کامپوند تیمی زنان و مردان

۱۲  ژوئن:

دور اول و دوم کامپوند انفرادی زنان و مردان

دور اول کامپوند میکس

دور دوم کامپوند تیمی زنان و مردان

دور دوم ریکرو تیمی مردان  و زنان

۱۳ ژوئن:

یک چهارم تا نیمه نهایی کامپوند و ریکرو تیمی زنان و مردان

راند دوم تا نیمه نهایی کامپوند و ریکرو میکس تیم

راند سوم تا نیمه نهایی کامپوند و ریکرو زنان و مردان

۱5 و ۱۶  ژوئن: 

رده بندی و فینال مسابقات در ریکرو و کامپوند انفرادی، تیمی و میکس