به گزارش افکارنیوز،

اردشیر لارودی، در باشگاه استقلال، اوضاع خوب نیست! مى گویند اوضاع قاراشمیش است، ولى درباره بزرگى، چون استقلال، واژه‌ها را با وسواس باید انتخاب کرد! حرمت استقلال و احترامش واجب است! باید مواظب بود تا هر سخنى از زبانت نپرد! باید مواظب بود تا موارد بد را هم خوب ادا کرد. باید هواى غریبه‌ها را داشت! 

اخبار ورزشی- در استقلال، گاهى به نظر مى رسد که همه علیه همند! کسان بسیارى، درباره کسان دیگرى حرف مى زنند، ابراز عقیده مى کنند، تخریب مى کنند و ابایى هم ندارند! آرى، حرف زدن و اظهار نظر، حق همه است، ولى چه کسانى و پیرامون چه کسان دیگرى!

فوتبال ما، هنوز به آن درجه از هبوط دچار نشده که پندارى هاى قدیم و جدید درباره مجیدى ها، نامجوها، روشن ها، زرینچه ها، نامدارى‌ها و طاهرى ها، عقده گشایى مى کنند! تیم استقلال باید از این مرحله عبور کند!