به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی نوزدهم تیرماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ تیرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ تیرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ تیرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ تیرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ تیرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ تیرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ تیرماه