به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی سوم مردادماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی سوم مرداد

روزنامه‌های ورزشی سوم مرداد

روزنامه‌های ورزشی سوم مرداد

روزنامه‌های ورزشی سوم مرداد

روزنامه‌های ورزشی سوم مرداد

روزنامه‌های ورزشی سوم مرداد

روزنامه‌های ورزشی سوم مرداد