به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ششم مردادماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ششم مرداد

روزنامه‌های ورزشی ششم مرداد

روزنامه‌های ورزشی ششم مرداد

روزنامه‌های ورزشی ششم مرداد

روزنامه‌های ورزشی ششم مرداد

روزنامه‌های ورزشی ششم مرداد

روزنامه‌های ورزشی ششم مرداد