به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هفتم مردادماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی هفتم مرداد

روزنامه‌های ورزشی هفتم مرداد

روزنامه‌های ورزشی هفتم مرداد

روزنامه‌های ورزشی هفتم مرداد

روزنامه‌های ورزشی هفتم مرداد

روزنامه‌های ورزشی هفتم مرداد

روزنامه‌های ورزشی هفتم مرداد