به گزارش افکارنیوز،

 کمیته تعیین وضعیت پس از بررسی پرونده دعوی خواهان را ثابت دانست و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 970 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان (سعید خردمند) در مهلت 30 روزه صادر کرد.

اخبار ورزشی- همچنین این رای قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون طی مدت 7 روز خواهد بود.