به گزارش خبرآنلاین؛ رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که ترسی بابت پرداخت کردن پول کارلوس کروش ندارد؟ میگوید: ما برای تأمین هزینهها برای تیمهای ملی مشکلی نداریم. درآمد فدراسیون کفاف میدهد ولی برای کمک به هیأتها، توسعه فوتبال و پیشرفت در بخش پایه نیاز به پول داریم. سالهای قبل اگر ساختوسازی بود همیشه برای تیمملی بود. ما پول کروش را به راحتی میدهیم و از بابت آینده تیمملی نگران نیستیم. برای تیمهای پایه هم مشکلی نیست.