علي کريمي در گفت و گو با ايسنا، گفت:شايد خيليها فکر کنند که ما در گروه خيلي آساني قرار گرفتهايم اما من چنين نظري ندارم. هيچ تيم ضعيفي وجود ندارد و ما نبايد آنها را دسته کم بگيريم.

وي افزود: به طور قطع اگر بدشانسي نياوريم با برنامهريزيهاي کارلوس کيروش و تلاش بازيکنان ميتوانيم به جام جهاني صعود کنيم.