به گزارش افکارنیوز ،علي فرشاد سپهر در گفتوگو با ايسنا، با تاييد وصول نامه سازمان بازرسي كل كشور به علي كفاشيان مبني بر اين كه وي بايد ظرف سه روز آينده به دادسراي كاركنان دولت مراجعه كند، اظهار كرد: اين نامه بر اساس قانون مدني مهلت سه روزهاي به كفاشيان داده است كه به دادسرا مراجعه كند و اين مساله اتفاق تازهاي نيست. البته ما هم براي اين نامه پاسخ مناسبي داريم.

وي در ادامه با بيان اين كه هم اكنون در حال ورود به دادسرا گفت: من هنوز به طور كامل مفاد نامه را مطالعه نكرده ام و اكنون ميخواهم با بازپرس اين پرونده درباره جزئيات آن صحبت كنم. همچنين در ديدارم با بازپرس پاسخ فدراسيون فوتبال و علي كفاشيان را به او ابلاغ خواهم كرد.