به گزارش سرویس ورزشی افکارنیوز- میگویند ستارگان را خاموشی نیست و تنها از دیدگان دور میشوند. همانند ستارهها، همانند ناصر حجازی که دیگر قامت پرصلابت او را نخواهیم دید و دلمان برایش تنگ خواهد شد. برای چهره مردانهاش، حرفهای صریحاش حالا باید برای دیدن دوبارهاش به خاطرههایمان برگردیم به عکسها و نوشتهها چرا که ناصر حجازی دیگر کنار ما نیست. ناصر خان رفت، آن مرد رفت.