ستاره سرخابي كه با ماشين گران قيمتش از يكي از محلههاي شمالي تهران عبور ميكرد با يكي از مسافركشان آن منطقه دچار درگيري لفظي شد. جناب مسافركش كه ميدانست از حمايت دوستان و بچهمحلههايش ميتواند سود ببرد، با خيال راحت از ماشينش پياده شد و يقه ستاره را گرفت. بازيكن سرخابي هم براي اينكه در مقابل چشم هوادارانش كم نياورد و پاسخ مسافركش را داده باشد، با او يقه به يقه شد و البته توانست از خجالت او درآيد. اما اين پايان ماجرا نبود چون آقاي مسافركش به قول خودش در عرض سه سوت بچهمحلهايش را جمع كرد و كمكردن روي ستاره سرخابي، به بزرگترين انگيزه براي پيدا كردن او تبديل شد. بچه محلهاي جناب مسافركش خيلي زود توانستند فوتباليست بينوا را با توجه به اتومبيل شيكش پيدا كنند و از خجالت او درآيند. آنطور كه ما شنيديم ماجراي درگيري فوتباليست مطرح با آقاي مسافركش و بچهمحلهايش همچنان ادامه دارد و اينبار دوستان و رفقاي ستاره سرخابي می خواهند به هواخواهي او برآيند و به سراغ مسافركش و بچهمحلهايش بروند که امدواریم بی خال شوند.