زماني که او براي تيم آموزشکده اش گلري مي کرد جواد خياباني در ايام جواني براي خود گلري بود. آقا جواد مثل اکثر بچه هاي دهه۵۰ اهل فوتبال و زمين خاکي بود و با علاقه براي تيم محلي و آموزشکده اي که در آن به تحصيل مشغول بود گلري مي کرد.
او که به دلیل مشکل پزشکی فوتبال را رها کرد به گزارشگری روی آورد. البته سابقه ورزشی استاد همیشه کمک حالش بوده است.