تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی 25 اردیبهشت ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.