به گزارش افکارنیوز،

مھدی علی‌نژاد، معاون توسعه ورزش قھرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان اظھار داشت: ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی از این پس با روش جدیدی صورت می‌گیرد و تخصیص بودجه فدراسیون‌ها براساس آن تعیین خواهد شد. چون این ارزیابی منتج به تعیین بودجه فدراسیون‌ها خواهد شد، با وسواس و دقت زیاد انجام شد تا ضریب خطا به حداقل‌ترین سطح برسد. قطعا فدراسیون‌ھایی که عملکرد بھتری داشتند از بودجه بیشتری برخوردار شدند.

اخبار ورزشی- علی‌نژاد درخصوص شاخص‌های تعیین شده برای ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی گفت: ارزیابی‌ها روی سه شاخص "قھرمانی" با تمرکز روی سه فاکتور مدال‌آوری، مبارزه با دوپینگ و توسعه روابط بین‌الملل؛ شاخص توسعه رشته ورزشی مربوطه" با محوریت مسابقات قھرمانی کشور، رقابت‌های لیگ، ورزش ھمگانی و فرهنگی، استعدادیابی و شاخص "مدیریت و رهبری" با نگاه به آیتم‌های مدیریت مالی، تناسب نیروی انسانی، مدیریت و رهبری و نظارت و ارزیابی، صورت خواهد گرفت. مجموع امتیازات این سه شاخص اصلی 1000 امتیاز است که حداکثر امتیاز، به شاخص قھرمانی 570، شاخص توسعه رشته ورزشی 290 و شاخص مدیریت و رھبری 140 تعلق گرفت.

وی افزود: در تقسیم‌بندی فدراسیون‌ها برای تخصیص بودجه، سوابق آنھا در بازیھای المپیک و بازیھای آسیایی لحاظ شده و بر این اساس به 5 گروه قرار گرفتند که به ترتیب ضریب امتیاز 5 ،5.3 ،3 ،2 و یک برای آنھا لحاظ شد و این ضرایب در امتیازات ارزشیابی محاسبه شد.

معاون توسعه ورزش قھرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان یکی از ویژگی‌های مھم ارزیابی عملکردها فدراسیون‌های ورزشی نداشتن نگاه جنسیتی است، اینکه در فدراسیون‌ھایی که برای ورزش قھرمانی محدودیتی وجود ندارد و تیم‌ھای بانوان آن رشته می‌توانند در مسابقات بین‌المللی و جھانی شرکت کنند، عملکرد بانوان به همان اندازه اهمیت دارد که عملکرد تیم‌های ورزشی در بخش آقایان دارد.

وی افزود: در این ارزیابی اگرچه نگاه جنسیتی وجود ندارد، اما با توجه به محدودیت هایی که بعضا بانوان کشور اسلامی‌مان در کسب مدال های آسیایی و جھانی و حتی کسب کرسی‌های بین المللی با آن مواجه هستند، "تبعیض مثبت" را لحاظ خواهیم کرد. ما معتقدیم اگر بخواهیم در ورزش قھرمانی جھش صورت بگیرد، این جھش را بخش ورزش بانوان فدراسیون‌ھا باید ایجاد کنند. از همکارانم در معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان درخواست دارم با دقت عملکرد بانوان فدراسیونھای ورزشی را رصد کنند و ارزیابی لازم را صورت دهند. جدا از 1000 امتیاز سه شاخص اصلی، بنا داریم 100 امتیاز برای کارهای ویژه‌ای که برای توسعه بخش بانوان در فدراسیون‌ها انجام می گیرد، هم لحاظ کنیم و برای آن بودجه تخصیص دهیم.

علی‌نژاد همچنین گفت: با توجه به دستور وزیر ورزش و جوانان و باور معاونت‌های وزارتخانه، ارزیابی فدراسیون‌ها به شکل "واحد" و بدون نگاه "جزیره‌ای" و در چهارچوب شاخص‌های تعیین شده صورت گرفت و نھایتا بودجه سال 99 بر مبنای این ارزیابی برای ھر فدراسیون مشخص و با همکاری معاونت توسعه منابع و طبق سرفصل‌های تعیین شده در قالب تفاھم نامه‌ھای مربوطه به امضا خواهد رسید.