گل دوم پرسپولیس به پیکان توسط عبدی را مشاهده می نمایید.