به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هشتم مرداد به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۸ مرداد

روزنامه‌های ورزشی ۸ مرداد

روزنامه‌های ورزشی ۸ مرداد

روزنامه‌های ورزشی ۸ مرداد

روزنامه‌های ورزشی ۸ مرداد

روزنامه‌های ورزشی ۸ مرداد

روزنامه‌های ورزشی ۸ مرداد

روزنامه‌های ورزشی ۸ مرداد

روزنامه‌های ورزشی ۸ مرداد