امیر عابدزاده با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرام خود نوشت: رعایت فاصله چیه عمو، ما یه تیمیم. 

امیر عابدزاده