افكار نيوز: در جديدترين نشست كميته اجرايي فيفا در تاريخ 16 و 17 خرداد 89 ،اين كميته شنبه 8 مرداد 1390 را بعنوان تاريخ قرعه كشي مرحله مقدماتي جام جهاني 2014 تصويب كرد. اين قرعه كشي چهار ماه زودتر از جام هاي جهاني گذشته برگزار خواهد شد و مسابقات در تقويم بين المللي فيفا در تاريخ هاي 11 تا 15 شهريور ،15 تا 19 مهر و 20 تا 24 آبان 1390 برگزار خواهند شد.