به گزارش افکارنیوز،

 گلاره عباسی با انتشار این عکس نوشت:

به یادگار می ماند این روزها

ماسک می زنیم

چند روز است با خودم زمزمه می کنم

‎من کجا باران کجا ؟!

‎باران کجا و راه بی پایان کجا؟!

‎آه ؛ این دل دل زدن ، تا منزل جانان

‎کجا؟!

‎هرچه کویت دور تر ، دلتنگ تر ،

‎مشتاق تر

‎در طریق عشق بازان ، مشکل آسان

‎کجا؟

گلاره عباسی