به گزارش افکارنیوز،

 شهرام فرهادی با انتشار این عکس نوشت: صبورانه در انتظار زمان بمان.

باغبان حتی اگر تمام باغش را غرق در اب کند ' درختان در وقت و فصل موعد ' میوه خواهند داد 

 

شهرام فرهادی