به گزارش افکارنیوز،

بهرنگ علوی با انتشار این عکس نوشت:

«ناپلئون شاید عاشق زنی بود

که یک روز گم کرده بود در قلب اروپا

آن همه جنگ و کشت و کشتار بهانه بود

فوتوبای: شست راستم

موزه انولید یا موزه جنگ پاریس