حسام منظور با انتشار این عکس نوشت:

حسام منظور

مو بلد نیستم مثل تحصیلکرده ها حرف بزنم