نرگس محمدی با انتشار این عکس نوشت:

با عزیزترین هام در حال ورزش و شادی البته با ماسک و الکل.

 

نرگس محمدی