سیروان خسروی این عکس را منتشر کرد.

 

سیروان خسروی