به گزارش افکارنیوز،

سمانه پاکدل با انتشار این عکس وشت:

چه آسان است

زندگى مرسوم و قراردادى.

و چه لذت بخش خواهد بود زندگى

آنگاه که غیر قابل پیش بینى باشد.

سمانه پاکدل