بابک جهانبخش، یکی از خوانندگان موسیقی پاپ کشورمان پستی درباره داشتن امید در زندگی در ایسنتاگرامش منتشر کرد.

جهانبخش در این پست نوشت:

«مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هر چه بدهد روح زندگی را برای خویش نگه می‌دارد.»

 

پست انگیزشی بابک جهانبخش درباره داشتن امید