بهنوش طباطبایی این عکس را منتشر کرد.

 

بهنوش طباطبایی