بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس نوشت:

خِرد ، در بردباری نهفته است ...

در صورت پرورش بردباری، بدون شک ذهن آگاهی نیز رشد یافته و به تدریج بهتر و کامل تر خواهد شد.

شکیبایی خود راهش را پیدا خواهد کردو هر چیزی در زمان خود شکوفا و آشکار خواهد شد.

فصل ها بی تامل از پی هم نمی آیند.

وقتی بهار بیاید، سبزه ها به خودی خود می رویند.

با شتاب کردن، کاری پیش نمی رود و تنها بر رنج و عذاب درونی ما( و گاهی هم اطرافیان ما) می افزاید.( ذهن آگاهی)

آیا آنقدر بردباری که بتوانی صبر کنی

تا گِل های وجودت ته نشین و آب زلال شود؟

آیا می توانی بی حرکت بمانی

تا حرکت درست ، خود برآید.( لایٔو تسو)

بهنوش طباطبایی